Meni


SRB / ENG

Opportunity Banka A.D. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

 

Agro EaSI EdukacijaUpis/registraciija poljoprivrednih gazdinstava

06/09/2021


Upis poljoprivrednih gazdinstava je dobrovoljan, besplatan i nije vezan za rok, ali treba napomenuti da samo registrovana poljoprivredna gazdinstva mogu koristiti sredstva namenjena za premije, subvencije i kreditiranje koja se isplaćuju iz budžeta Republike Srbije kao i druge usluge državnih savetodavnih službi.

Cilj uspostavljanja Registra poljoprivrednih gazdinstava je unapređenje poljoprivredne proizvodnje u Srbiji tako da bude produktivna, bogata i poštovana, konkurentna na tržištu Evropske unije i na drugim tržištima. Cilj je da naša sela ponovo ožive, da se poveća životni standard i uslovi života ruralnog stanovništva kroz razvoj sela i infrastrukture. Da bi se to postiglo, potrebno je da Ministarstvo prepozna korisnike agrarnog budžeta, da evidentira broj poljoprivrednih gazdinstava, strukturu proizvodnje i kapacitete, kako bi moglo da definiše strategiju razvoja poljoprivrede i vodi uspešnu agrarnu politiku.

U Registar poljoprivrednih gazdinstava upisuju se :

 1. fizička lica – poljoprivrednici,  zajedno sa članovima svog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 2. preduzeća registrovana za obavljanje poljoprivredne proizvodnje;
 3. zemljoradničke zadruge;
 4. preduzetnici registrovani za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i
 5. naučno-istraživačke organizacije iz oblasti poljoprivrede.

Registar poljoprivrednih gazdinstava se vodi u Upravi za trezor koja je sastavni deo Ministarstva finansija Republike Srbije, a na istom mestu možete da pronađete kompletnu potrebnu dokumentaciju i formulare. Dokumentaciju sa popunjenim obrascima predajete na šalteru Uprave za trezor na teritoriji svoje opštine, a nakon upisa u registar, dobićete potvrdu o upisu poljoprivrednog gazdinstva i legitimaciju na adresu nosioca poljoprivrednog gazdinstva.

Upis i obnova registracije, kao i podnošenje zahteva za određene podsticajne mere se vrši se u onoj područnoj jedinici Uprave za trezor, koja je nadležna prema mestu prebivališta poljoprivrednika odnosno preduzetnika, odnosno prema mestu sedišta pravnog lica, bez obzira gde se vrši poljoprivredna proizvodnja.

Dokumenta koja predaju fizička lica – poljoprivrednici, uz popunjene obrasce propisane Pravilnikom a koje dobijaju u Upravi za trezor, su:

 1. fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva;
 2. fotokopije ličnih karata članova poljoprivrednog gazdinstva koji su upisani u za to predviđeni obrazac;
 3. izvod iz katastra nepokretnosti za sve parcele koje se prijavljuju u Registar (bez obzira na osnov korišćenja: svojina, ustupanje na korišćenje, zakup).  U slučaju zakupa dostavlja i fotokopiju ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta ili fotokopiju ugovora o davanju zemljišta na korišćenje bez naknade (fotokopije moraju biti overene u sudu ili opštini);
 4. fotokopiju namenskog tekućeg računa otvorenog u poslovnoj banci po sopstvenom izboru.

Dokumenta koja predaju pravna lica uz popunjene obrasce propisane Pravilnikom su:

 1. rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika;
 2. fotokopiju izvoda iz katastra nepokretnosti ili fotokopiju ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta ili fotokopiju ugovora o davanju zemljišta na korišćenje bez naknade (fotokopije moraju biti overene u sudu ili opštini);
 3. informacija o broju jednog žiro računa.

Sve potrebne dodatne informacije koje se odnose na registraciju poljoprivrednih gazdinstava možete dobiti kod osoba zaduženih za proces registracije u vašoj opštini ili mesnoj zajednici i na šalterima Uprave za trezor ili Uprave za agrarna plaćanja.

Registrovanjem i obnovom poljoprivrednog gazdinstva dobijate mogućnost korišćenja podsticaja u poljoprivredi, odnosno različitih mera u okviru programa države namenjenih agraru. Registrovana poljoprivredna gazdinastva mogu da koriste kredite, kao i druge proizvode i usluge poslovnih banaka, koji će vam olakšati poslovanje i obavljanje svakodnevnih finansijskih obaveza.

Uprava za agrarna plaćanja je specijalizovana institucija koja se isključivo bavi subvencijama u poljoprivredi. Njen zadatak je da omogući svim poljoprivrednicima da se na pouzdan način obaveste o svim aktuelnim podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji i da im obezbedi efikasnu i brzu isplatu sredstava. U toj instituciji se vodi evidencija o svim obavezama prema poljoprivrednicima i isplatama gazdinstvima po osnovu subvencija i podsticaja, upravlja podsticajnim sredstvima i brine da sredstva stignu do krajnjih korisnika, kao i kontrolu namene trošenja sredstava.