Meni


SRB / ENG

Opportunity Banka A.D. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

 

KontaktPrigovori

Sa svim informacijama u vezi sa načinom podnošenja prigovora, postupanju po podnetom prigovoru kao i o mogućnosti i načinu podnošenja pritužbe Narodnoj banci Srbije možete se upoznati klikom na sledeći link: Obaveštenja o načinu podnošenja prigovora »

Vaš prigovor možete podneti putem sledećeg formulara.
Sva polja se moraju popuniti.

Vaše ime i prezime:

Vaš e-mail:

Vaša adresa:

Vaš grad:

Vaš prigovor:

Način dostavljanja odgovora:

Unesite tekst koji vidite:
captcha

Opšte informacije o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti


 

Obaveštenje

Ukoliko niste zadovoljni bilo kojim aspektom proizvoda ili usluge ili smatrate da se Opportunity banka ad Novi Sadi (u daljem tekstu: Banka) ne pridržava zakonskih propisa, opštih uslova poslovanja, dobrih poslovnih običaja ili obaveza iz zaključenog ugovora imate pravo da uložite prigovor na naš rad. Pročitajte tekst koji sledi kako biste se informisali o načinima na koje možete da uložite prigovor, o postupanju Banke po podnetom prigovoru kao i o mogućnosti podnošenja pritužbe Narodnoj banci Srbije i tako nam omogućite da poboljšamo naše proizvode i usluge.

I KO MOŽE PODNETI PRIGOVOR I ROKOVI PODNOŠENJA

Prigovor na rad Banke može podneti klijent – fizičko lice koje koristi ili je koristilo finansijske usluge ili se Banci obratio radi korišćenja finansijskih usluga, a koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti, preduzetnik i poljoprivrednik kao i pravno lice kao korisnik platnih usluga ili imalac elektronskog novca u smislu zakona kojima se uređuju platne usluge i to u roku od tri godine od dana kada je učinjena povreda njegovog prava ili pravnog interesa. Prigovor može podneti i davalac sredstava obezbeđenja potraživanja Banke prema klijentu po osnovu korišćenja finansijske usluge.

Pravo na podnošenje prigovora ima i klijent – pravno lice koje koristi usluge koje Banka pruža po osnovu ugovora o kreditu i ugovora o depozitu, kao i drugih usluga koje Banka pruža u skladu sa zakonom, u roku od 60 dana od dana kada je saznao da je učinjena povreda njegovog prava ili pravnog interesa a najkasnije u roku od tri godine od dana kada je ta povreda učinjena.
Ako je prigovor podnet po isteku napred navedenih rokova, Banka je dužna da odmah obavesti klijenta o tome, zbog čega nema obavezu da ga razmatra s tim što može da ga razmotri ukoliko smatra da je isti osnovan.

II NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA

Prigovor se podnosi u pisanoj formi, bez naknade, na jedan od sledećih načina:

  • U poslovnim prostorijama Banke, u bilo kojoj filijali ili poslovnici
  • Poštom na adresu: Opportunity banka ad Novi Sad, Bulevar oslobođenja 2a, 21000 Novi Sad
  • Preko internet prezentacije Banke
  • Elektronskom poštom (e-mailom) na adresu prigovori@obs.rs
  • Na drugi odgovarajući način u elektronskom obliku koji omogućava da se utvrdi datum i vreme prijema prigovora i njegova sadržina

Prigovor treba da sadrži podatke klijenta iz kojih se nesumnjivo može utvrditi odnos sa Bankom (npr. broj partije kredita, broj računa) kao i razloge za podnošenje.

Banka je dužna da pismeni prigovor primi u bilo kojoj poslovnoj prostoriji i da klijentu izda potvrdu o prijemu prigovora, sa naznakom mesta i datuma prijema, kao i lica zaposlenog u Banci koje je prigovor primilo.

Ako je klijent podneo prigovor preko internet prezentacije ili e-mail-om Banka je dužna da e-mail-om ili na drugi odgovarajući način odmah potvrdi prijem prigovora.

III POSTUPANJE PO PODNETOM PRIGOVORU

Banka je dužna da razmotri prigovor i da klijentu dostavi pismeni odgovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Ukoliko Banka ne može da dostavi odgovor u navedenom roku iz razloga koji ne zavise od njene volje, taj rok se može produžiti za najviše 15 dana, o čemu klijent mora biti obavešten pisanim putem, u roku od 15 dana od dana prijema.

Banka može odgovor na prigovor dostaviti u pismenoj formi – poštom ili u elektronskom obliku – ako je korisnik prigovor podneo preko internet prezentacije, kao i u slučaju ako se korisnik sa ovakvim načinom dostavljanja izričito saglasio.

IV NAČIN PODNOŠENJA PRITUŽBE NARODNOJ BANCI SRBIJE

Klijent fizičko lice, preduzetnik i poljoprivrednik kao i pravno lice kao korisnik platnih usluga ili imalac elektronskog novca u smislu zakona kojima se uređuju platne usluge, može podneti pritužbu Narodnoj banci Srbije ako je nezadovoljan odgovorom na prigovor ili mu taj odgovor nije dostavljen u propisanom roku. Rok za podnošenje pritužbe je šest meseci od dana prijema odgovora ili proteka roka za dostavljanje tog odgovora.

Klijent pravno lice koje koristi usluge koje Banka pruža po osnovu ugovora o kreditu i ugovora o depozitu, kao i drugih usluga koje Banka pruža u skladu sa zakonom, može podneti pritužbu Narodnoj banci Srbije u roku od tri meseca od dana prijema odgovora na prigovor ili proteka roka za dostavljanje tog odgovora.

Pritužba mora da sadrži podatke koji omogućavaju identifikaciju klijenta i banke, utvrđivanje odnosa klijenta sa bankom, kao i razloge za podnošenje pritužbe, tj. šta se pritužbom zahteva. Potrebno je dostaviti i prigovor koji je upućen banci, odgovor na prigovor i dokumentaciju na osnovu koje se navodi iz pritužbe mogu ceniti. Ako se pritužba dostavlja preko punomoćnika, uz pritužbu se dostavlja i posebno punomoćje kojim klijent/zakonski zastupnik klijenta ovlašćuje punomoćnika da u ime i za njegov račun podnese pritužbu Narodnoj banci Srbije na rad tačno određene banke.

Pritužba se može podneti Narodnoj banci Srbije:

  • poštom, na adresu: Narodna banka Srbije, Sektor za zaštitu korisnika finansijskih usluga, Nemanjina 17, 11 000 Beograd ili Poštanski fax 712, 11 000 Beograd
  • putem internet prezentacije Narodne banke Srbije https://nbs.rs/sr_RS/formulari/prituzba/index.html

V POSTUPAK POSREDOVANJA – MEDIJACIJA

Pored prigovora i pritužbe, klijent može, ukoliko nije zadovoljan odgovorom ili mu odgovor nije poslat, podneti i predlog za posredovanje. Predlog za posredovanje se dostavlja Narodnoj banci Srbije u pisanoj formi, poštom ili e-mail-om.

Uz predlog, potrebno je dostaviti i prigovor koji je podnet, odgovor (ukoliko je dobijen) i relevantnu dokumentaciju. Predlog mora da sadrži i rok za njegovo prihvatanje, koji ne može da bude kraći od pet niti duži od 15 dana od dana dostavljanja predloga drugoj strani u sporu. Postupak posredovanja se pokreće zaključenjem sporazuma o posredovanju, kojim strane u sporu i Narodna banaka Srbije potvrđuju izbor posrednika, uređuju međusobna prava i obaveze i uređuju druga pitanja od značaja za posredovanje. Nakon što pokrene postupak posredovanja, klijent ne može podneti pritužbu, osim ako je postupak posredovanja okončan obustavom ili odustankom. Pokretanje postupka posredovanja ne isključuje niti utiče na ostvarivanje prava na sudsku zaštitu.

Postupak posredovanja je poverljiv i hitan i Narodna banka Srbije ga sprovodi bez naknade.