Meni


Opportunity Banka A.D. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

 

NovostiObaveštenje o usklađivanju sa Zakonom o platnim uslugama

27/08/2015


Ovim putem Vas obaveštavamo da je Opportunity banka izvršila usklađivanje svog poslovanja sa odredbama Zakona o platnim uslugama, usvajanjem novih Opštih uslova otvaranja, vođenja i gašenja platnih računa i pružanja platnih usluga, čija primena počinje od 01. oktobra 2015. godine.

Naime, članom 221 Zakona o platnim uslugama je predviđeno da je banka dužna da korisnicima platnih usluga koji sa bankom imaju zaključen ugovor o otvaranju i vođenju računa, mesec dana pre početka primene Zakona o platnim uslugama, tj. mesec dana pre 01.10.2015. godine, dostavi predlog okvirnog ugovora iz čl. 16 Zakona, ili da izvrši usklađivanje opštih ulova poslovanja koji će se primenjivati na ove ugovore.

Odredbe Opštih uslova otvaranja, vođenja i gašenja platnih računa i pružanja platnih usluga, kao i pripadajuća Tarifa naknada i Terminski plan poslovanja po tekućim platnim računima u potpunosti su usklađeni sa čl. 16 Zakona o platnim uslugama koji propisuje obavezne elemente „Okvirnog ugovora o otvaranju i  vođenju računa“, i te odredbe će se primeniti na ugovorni odnos koji imate sa Bankom, počev od dana 01.10.2015. godine, dok će sa druge strane prestati da se primenjuju sve odredbe važećeg ugovora o otvaranju i vođenju računa koje su u suprotnosti sa odredbama Opštih uslova otvaranja, vođenja i gašenja platnih računa i pružanja platnih usluga, kao i Zakona o platnim uslugama. U skladu sa Zakonom o platnim uslugama, imate pravo da raskinete ugovor o otvaranju i vođenju računa u roku od tri meseca od dana stupanja Zakona o platnim uslugama na snagu.

Zahvaljujemo Vam se na ukazanom poverenju.

OVDE možete pogledati Tarife i opšte uslove poslovanja za fizička lica
OVDE možete pogledati Tarife i opšte uslove poslovanja za pravna lica i preduzetnike
OVDE možete pogledati Tarife i opšte uslove poslovanja za RPG