Meni


Opportunity Banka A.D. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

 

BiznisDokumentarno poslovanje

Opportunity banka nudi izdavanje različitih vrsta garancija u zemlji koje omogućavaju lakše i efikasnije obavljanje aktivnosti klijenata u svom redovnom poslovanju.

Garancija je instrument obezbeđenja kojim banka izdavalac preuzima neopozivu obavezu da na zahtev plati garantovani iznos korisniku garancije ukoliko dužnik iz osnovnog ugovora ne ispuni ili neuredno ispuni svoje ugovorne obaveze.

Neke od vrsta garancija su:

  • Carinske garancije
  • Garancija za povraćaj avansa
  • Licitaciona ili tenderska garancija
  • Garancija za dobro izvršenje posla
  • Garancija za obezbeđenje plaćanja itd.

Za sve dodatne informacije u vezi sa pripremanjem i izdavanjem garancija možete se obratiti našoj najbližoj poslovnici.